پیامبراسلام(ص):از نفرين مظلوم بپرهيز زيرا وي به دعا حق خويش رااز خداميخواهد و خدا حق را از حق دار دريغ نمي دارد.نهج الفصاحه ص 161،ح 35)

دفتر آیت الله احدی

دفتر آیت الله احدی

دفتر آیت الله احدی | مرکز تحقیقاتی آموزشی جوادالائمه علیه السلام

امروز: سه شنبه, 30 مرداد 1397

كليد سخنوران

پيامبر اسلام(صلّي الله عليه و آله) فرمودند:النّاس معادن كمعادن الذّهب و الفضة؛مردم همانند معدن هاي طلا و نقره، گوناگون هستند. اهل وعظ و سخن، بخوبي اهميّت متفاوت بودن مطالب حول كلام براي دلنشيني سخن و نشستن بر جان مخاطب را مي دانند فلذا براي زيبايي هرچه بيشتر  سخنراني هاي خود سعي شان بر آن است كه كشكولي از معارف الهي را به بيانات مختلف داشته باشند تا در مواقع گوناگون از آن معارف بهره برده و جان تشنه ي طالب علم را به آب گواراي علم و حكمت سيراب نمايند.

از اينجاست كه يك واعظ بدنبال بيانات(قرآن و حديث)، تمثيل ها و حكايتهاي مختلف حول موضوع خود ميگردد.

كتاب كليد سخنوران كه از جمله آثار حضرت آيت الله احدي مي باشد راهنمايي مناسب در موضوعات مختلف براي وعاظ و سخنوران محترم مي باشد.در اين كتاب از چهار طريق قرآن،حديث،موعظه و هچنين حكايت ها بهره برده شده است.اين كتاب كه خلاصه اي از كتاب «خزينة الجواهر في زينة المنابر» مي باشد با ادبياتي فراگير به بيان معارف دين پرداخته است كه به نافذترين شيوه بر جان مستمع مي نشيند

فهرست اين كتاب :

 

باب اوّل: در بيان بعضى از آيات متعلّق به منابر است و در آن سه عنوان است:
     عنوان اول: در بيان بعضى از آيات متعلّق به اصول دين.
     عنوان دوّم: در بيان بعضى از آيات متعلق به فروع دين.
     عنوان سوم: در بيان بعضى از آيات متعلق به اخلاق.

باب دوّم: در بيان بعضى از روايات متعلق به منابر است و در آن سه عنوان است:
     عنوان اول: در بيان بعضى از روايات متعلق به اصول دين
     عنوان دوم: در بيان بعضى از روايات متعلق به فروع دين
     عنوان سوم: در بيان بعضى از روايات متعلق به اخلاق.


باب سوم: در بيان بعضى از مواعظ متعلق به منابر است و در آن سه عنوان است:
     عنوان اول: در بيان بعضى از مواعظ متعلق به اصول دين.
     عنوان دوم: در بيان بعضى از مواعظ متعلق به فروع دين.
     عنوان سوّم: در بيان بعضى از مواعظ متعلق به اخلاق.


باب چهارم: در بيان برخی از حكايات متعلق به منابر است و در آن سه عنوان است:
     عنوان اول: در بيان بعضى از حكايات متعلق به اصول دين.
     عنوان دوم: در بيان بعضى از حكايات متعلق به فروع دين.
     عنوان سوم: در بيان بعضى از حكايات متعلق به اخلاق

تماس سریع

تصاویر

93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15