پیامبراسلام(ص):از نفرين مظلوم بپرهيز زيرا وي به دعا حق خويش رااز خداميخواهد و خدا حق را از حق دار دريغ نمي دارد.نهج الفصاحه ص 161،ح 35)

دفتر آیت الله احدی

دفتر آیت الله احدی

دفتر آیت الله احدی | مرکز تحقیقاتی آموزشی جوادالائمه علیه السلام

امروز: سه شنبه, 30 مرداد 1397

عرفان اهل بیت(شرح توحید صدوق)جلد دوم

جلد دوم کتاب عرفان اهل بیت اثر حضرت آیه الله احدی، به همت  مرکز تحقیقاتی جوادالإئمه از چاپ خارج شد . در این جلد که ادامه شرح توحید صدوق می باشد به مباحثی حول محورمعرفت پرداخته شده که رابطه بین عرفان به معارف حقه ذات حضرت حق و سیر تکاملی انسان را بازگو میکند و اینچنین به مطلب اشاره میکند...
عارف از منظر شهود بحث می‌کند و دیگران یا غرق در الفاظ هستند و یا در معانی و مفاهیم و یا در مدالیل غوطهور هستند؛ اما عارف حجاب چشم و دل را برمی‌دارد و حقایق را مشاهده می‌کند.
یکی از بحث‌هایی که سالک و عارف به دنبال آن است، احاطة کامل خداوند بر جهان هستی است و به نظر می‌رسد اگر این بُعدِ عارف و سالک الی الله تقویت شود، یک شناخت محوری برای او پدید میآید و عاملی بازدارنده از گناه و آسیب‌های اجتماعی می‌شود. در روایات معصومین هم سفارش شده که به فرزندان و جوانان خود، درس احاطة کامل خداوند بر هستی را آموزش دهید تا جوان در هر لحظه احساس کند که یک دیدبان قوی او را می‌بیند، دیدبانی که هرگز از او غافل نمی‌شود. این راه بر گناهکاران بازدارنده است.
فهرست این کتاب:

 فراز1: عدم اتّصاف خداوند به مرگ

فراز2 :شأن خداوند در خلق موجودات جدید
فراز3:نفی زائیدن خداوند
فراز4: انکار موروث بودن خداوند
فراز5: عدم درک خداوند با اوهام
فراز6:عدم درک خداوند با چشم
فراز7: معنای اوّل و آخر بودن خداوند
فراز8:نفی زمان، مکان و کمیّت از خداوند
فراز9: بررسی ظهور و خفای خداوند
فراز10: شیوه پیامبران در توصیف خداوند
فراز11: ناتوانی عقول بشر بر انکار خداوند
فراز12: بررسی بینونت بین خالق و مخلوق
فراز13: آفرینش مخلوقات برای عبادت
فراز14: فضل خداوند
فراز15: ضرورت حمد خداوند در آغاز و پایان هر کار
فراز16: بینظیر بودن جلال و کبریای خداوند
فراز17: إحاطه کامل خداوند بر جهان هستی
فراز18: نفی هرگونه اتّصال و تماس با آفریننده
فراز19: نفی حدّ و اندازه برای خداوند
فراز20: نفی مثل از خداوند
فراز21: شکست متجبّر و متکبّر
فراز22: تواضع و انقیاد موجودات برای خداوند
فراز23: آثار فنای در صفات کمال
فراز24: نفی تضایف در صفات خداوند
فراز25: أحسن و أتقن بودن نظام هستی
فراز26: آفرینش جهان بر پایه اراده خداوند
فراز27: فلسفه آفرینش انسان و جنّ
فراز28: چگونگی ستایش خداوند
فراز29: راه رشد و کیفیت پشتیبانی آن
فراز30: مراتب سیر و سلوک.............

تماس سریع

تصاویر

93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15